AdWords vs seadused

AdWords vs seadused

AdWords vs seadused

12. detsember 2012, Kristjan-Paul Raude, Google, Makstud meedia - PPC

Internetis on laialt levinud võlts- või piraattoodete ja teenuste müük. Seejuures ei austata intellektuaalomandi õigusi. Üldiselt ei suudeta peatada ebaseaduslikku tegevust piisavalt tõhusalt ning ebaseaduslikku infot ei kõrvaldata või tehakse seda liiga aeglaselt. Internet muutub kiiresti ja ideaalis peaks muutuma seadused samas tempos. Reaalsus näitab, et interneti puudutavad seadused on pigem reaktiivsed ehk tegeletakse tagajärgede likvideerimisega mitte probleemi ennetamisega.

Viimase 15 aasta jooksul on kaubamärkidega seonduvad küsimused nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas viinud loendamatute kohtuasjadeni. Kõige enam on käsitlust leidnud küsimus, kas Google rikub Google AdWords teenust pakkudes kaubamärgi seadust, kuna ta müüb kaubamärkidega ühtivaid märksõnasid. Sisuliselt müüb Google läbi märksõnade kaubamärke, mida ta ei oma. Ning Google ei ole ainus.

Euroopa kohtud on jõudnud AdWordsi osas väga erinevatele otsustele. Kohtud Prantsusmaal, Belgias ja osaliselt Saksamaal on otsustanud, et AdWords’i süsteem rikub kaubamärgi seadust, kuna Google kasutab kaubamärke, ajab tarbijaid segadusse ja kasutab ära kaubamärkide mainet. Teisalt on kohtud Suurbritannias ja Saksamaal vastu võtnud ka vastupidiseid otsuseid ning Austrias ja Madalmaades on jäänud otsused kuskile vahepeale. USA-s on mitmes osariigis sarnaste kohtuasjade puhul jõutud otsusele, et kaubamärkide märksõnade müümine rikub seadust.

Euroopa Kohtu nägemus Google AdWords’ist

Interneti viitamisteenuse osutaja (st nt Google) vastutab reklaamija taotlusel talletatud andmete eest ainult siis, kui ta, olles saanud teada, et selle reklaamija andmed või tegevus on ebaseaduslikud, ei kõrvalda kiiresti kõnealust teavet ega tõkesta sellele juurdepääsu.

Kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil interneti viitamisteenuse raames ilma omaniku nõusolekuta valitud ja selle kaubamärgiga identse märksõna abil reklaamida kaupu või teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine võib kahjustada mõnd kaubamärgi ülesannet. Nt kui selline kasutamine:

  • Kahjustab kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet, kui vastusena sellele märksõnale kuvatav reklaam ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamsõnumis viidatud kaubad või teenused pärinevad kaubamärgi omanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega;
  • Kahjustab kaubamärgi investeeringuga seonduvat ülesannet, kui see takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada.
  • Maineka kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil reklaamimine viimase poolt interneti viitamisteenuse raames kaubamärgi omaniku nõusolekuta valitud ja sellele kaubamärgile vastava märksõna abil, kui konkurent saab sel moel ebaõiglaselt kasu kaubamärgi eristusvõimest või mainest (parasiitlus) või kui selline reklaam kahjustab kaubamärgi eristusvõimet (lahjendamine) või mainet (halvustamine).
  • Maineka kaubamärgi omanik ei saa keelata kuvada vastusena sellele kaubamärgile vastavale märksõnale konkurendi reklaami, mis pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata.
  • Ainuüksi asjaolu põhjal, et reklaamija kasutab muule isikule kuuluvat kaubamärki koos sõnadega, mis näitavad, et asjaomaseid kaupu müüakse edasi, nagu „pruugitud” või „kasutatud”, järeldada, et reklaamteadaande põhjal võib arvata, et edasimüüja ja kaubamärgi omaniku vahel on majanduslik seos või kasutamine kahjustab oluliselt kaubamärgi mainet. Muule isikule kuuluvat kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müümisele spetsialiseerunud edasimüüjal ei saa keelata selle kaubamärgi kasutamist eesmärgiga reklaamida avalikkusele edasimüügitegevust, mis hõlmab peale kõnealust kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müüki ka muude kasutatud kaupade müüki, kui puudub oht, et muude kaupade edasimüük nõrgendab oma mahu, esituse või halva kvaliteedi poolest oluliselt kuvandit, mida kaubamärgi omanikul on õnnestunud oma kaubamärgile luua.

AdWords’iga seonduvad kohtulahendid

Alljärgnevate kohtulahendite kohta saad täpsemalt lugeda Curiast:

  • C-324/09
  • C‑236/08–C‑238/08
  • C-323/09
  • C-558/08
  • C-278/08

Kes jääb AdWords’i puhul vastutajaks?

2010. aastal võttis Euroopa Kohus vastu otsuse, et Google ei ole vastutav ELi kaubamärke käsitleva direktiivi rikkumise eest. Seega ei riku Google seadust, lubades reklaamijatel panustada märksõnadele, mille kaubamärk kuulub kolmandale osapoolele. Google lubab kasutada oma klientidel kaubamärke, mis on sarnased või identsed kaubamärkidele, kuid ei kasuta neid ise.

Juristid arvavad, et kuigi Google ei ole otseselt süüdi, on siiski tegu sekundaarse rikkumisega, kuna Google teenib tulu kaubamärgi seaduse rikkumise pealt. Kuigi see võib tunduda hea põhjendusena, on 2000. aastal välja antud Euroopa e-kaubanduse direktiivis kirjas, et infoühiskonna teenusepakkujad (nagu nt Google) ei ole vastutavad kolmandate osapoolte rikkumiste eest (nagu nt reklaamijad).

Kõik seaduste piirangud Google suhtes on Google jaoks suur löök, kuna Google teenib enamuse oma tuludest märksõnapõhise reklaami müügist. Näiteks aastal 2011 tuli 26,145 mln dollari suurune tulu ainuüksi AdWords reklaamide müügist.

Tänaseks on Google keelustanud üle maailma AdWords’i reklaamides kasutada kolmandate osapoolte kaubamärke. Eranditeks on reklaamid USA-s, Kanadas, Suurbritannias ja Iirimaal, kus lubatakse kasutada kaubamärke juhul kui reklaam on vastavuses edasimüüjate ja infosaitide eeskirjadega. Google lubab kaubamärke kasutata ka juhul kui Google’le on saadetud vastav avaldus kaubamärgi omaniku poolt. (vt AdWords Trademark Policy)

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.